HOW TO MEASURE YOUR DOGs

วิธีการวัดตัวที่ถูกต้อง (หน่วย : เซนติเมตร)

เพื่อการสวมใส่ Vest Harness

ชุดควรสั้นกว่าความยาวหลังอย่างน้อย 4 เซนติเมตร หรือ 2 นิ้ว